Parafia Subkowy
U kogo się SPOWIADAĆ?
13 stycznia 2016
Parafia Subkowy
Renowacja Organów
29 lipca 2016

Istnienie ANIOŁÓW

Opierając się na prawdzie objawionej, czyli na Piśmie Świętym możemy powiedzieć, że: istnieją duchowe byty rozumne i wolne a więc osobowe, które zostały stworzone przez Boga i są absolutnie zależne od Niego („Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony czy panowania, czy Zwierzchności czy Władze? Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” Kol 1, 16).

Te byty, zwane aniołami, Bóg uczynił swoimi posłańcami, a więc wykonują Jego polecenia, spełniając konkretne misje (,,Czyż nie są oni wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?” Hbr 1, 14).
Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia. Oto niektóre przykłady:
– zamykają raj ziemski ,,Postawił na wschód od Edenu cherubów” Rdz 3, 24;
– chronią Lota – Rdz 19;
– ratują Hagar i jej dziecko ,,Anioł Boży zawołał więc z nieba do Hagar” Rdz 21, 17;
– powstrzymują rękę Abrahama ,,Wtedy Anioł Pana zawołał z nieba” Rdz 22,11;
– pośredniczą w przekazywaniu Prawa „Otrzymaliście Prawo za Pośrednictwem aniołów” Dz 7, 53;
– zwiastują powołania
– prowadzą lud Boży
– wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Jezusa ,,Bóg posłał
Anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do
Dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef” Łk 1, 26.
Aniołowie są duchami nieposiadającymi żadnego ciała, mogą jednak ukazywać się ludziom w snach, wizjach czy na jawie (,,Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg” Mt 28,3). Są one obdarzone rozumem, wolną wolą, przy czym, jak twierdzi św. Tomasz z Akwinu, ich wiedza jest ograniczona – nie obejmuje Bożych tajemnic i ludzkich myśli.
W początkowym stadium istnieli aniołowie w jakiejś doczesności, został im dany czas i możliwość wyboru celu, czyli oglądanie bezpośrednie Boga lub odrzucenie Go. Wszyscy więc aniołowie zostali poddani jakiejś próbie w wyniku której część z nich odeszła dobrowolnie od Boga i swego posłannictwa, popełniając nieodwracalny grzech ciężki, stając się duchami złymi, zwanymi szatanami lub diabłami.
Działalność aniołów wiernych koncentruje się wokół osoby Jezusa Chrystusa i człowieka . Każdy z nas posiada swojego anioła opiekuńczego w sprawach nadprzyrodzonych, zwanego aniołem stróżem.
Aniołowie niewierni istnieją w wiecznej wrogości do Boga i Jego stworzeń. Działają, stając się źródłami pokus, np ,,Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” Mt 4,1.
Teksty biblijne przestrzegają przed otwieraniem swojego serca na działanie tych właśnie aniołów, np. ,,Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”1P 5, 8 oraz ,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Ef 6, 11-12.

Barbara Ziemann